පොහොය ගතවියගතවිය යුතුය 
පුර හද
දෙවරක් පුර
හද එනකම්
හිතවත 
නවතියි හදවත

රන් වඩුවා
දැක ගත 
නොහැකිව
ලත්වෙයි
නිල් මැණික් 
ජෝඩුව

හිතුවත් නිතරම
බඩගා කිතුලක
උස ගහකින්
රා මුට්ටිය ගන්නට

අද සිට 
ගොඩ වෙමි
පහලම 
කිතුලට

නොහිතා 
පහලින් ඇති 
මුට්ටිය 
වැ‍ටුණා මම......... 

දැන්
පිහිනා
යමි තුළ හදවත

- රන්වන් මකරා -

Comments

Post a Comment

කොමෙන්ට් එකක් නොදැම්ම කියලා අහිතක් නෑ හිතේ ... එහෙම කියලා කොමෙන්ට් නොදායන්න එපා. ඇති හැකි පමණින් උපකාර කරන්න.

Popular Posts